Home

Navigazione principale
Modelli
911

Galerie & Downloads 911 Carrera 4

Consumi/Emissioni* 911 Carrera 4: Ciclo urbano l/100 km 12,2-10,1; Ciclo extraurbano l/100 km 6,7-6,3; Ciclo combinato l/100 km 8,7-7,7; Emissioni di CO2 g/km** 201-177.